2018 Yılı 3. Dönem Seçmeli Kimya 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Ocak 18, 2020
1.
Soru 1 )20 g şeker ve 180 g su ile hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi (%) kaçtır?
2.
Soru 2 )Bir kolonya şişesinin üzerinde 80° yazmaktadır. Bu ifade kolonyanın hacimce %80 alkol içerdiğini belirtmektedir.
Buna göre 200 mL kolonya kaç mL alkol içermektedir?
3.
Soru 3 )120 g NaOH çözünerek hazırlanan 2 litrelik sulu çözelti kaç molardır?
(NaOH: 40 g/mol)
4.
Soru 4 )Suda çözünme denklemi;
CaCI2(k) → Ca2 (suda) + 2CI- (suda) şeklinde olan çözeltinin Ca2+ iyon derişimi 0,2 M olduğuna göre CI- iyon derişimi kaç molardır?
5.
Soru 5 )Aynı koşullarda 100 g saf suda aşağıdaki yemek tuzu miktarlarından hangisinin tamamen çözünmesi kaynama noktasını en fazla arttırır?
6.
Soru 6 )Belirli bir sıcaklıkta 100 g saf suya 70 g KBr eklenerek karıştırılıyor. Bir süre sonra 10 g KBr’nin çöktüğü görünüyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )
Yukarıdaki grafikte KNO3 tuzunun çözünürlük-sıcaklık değişimi görülmektedir.
Buna göre 20°C’ta 200 g su ile hazırlanacak doygun çözeltide kaç gram KNO3 çözünür?
8.
Soru 8 )Evrenin üzerinde araştırma yapmak için sınırlayarak ele aldığımız parçasına _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
9.
Soru 9 )Termodinamiğin birinci yasasına göre; enerji yok edilemez ancak _________ , örneğin; otomobil motorlarının silindirinde gerçekleşen yanma, hareketi sağlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
10.
Soru 10 )Standart koşullarda
C(k) + O2(g) → CO2(g) tepkimesinin entalpisi ΔH° =-393,5 kJ olduğuna göre;
CO2(g) → C(k) + O2(g) tepkimesinin entalpisi kaç kJ’dür?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen olayların hangisinde sisteminin entropisi artar?
12.
Soru 12 )
Yukarıdaki grafikte bir tepkimeye ait potansiyel enerji diyagramı verilmiştir.
Buna göre tepkime entalpisi hangi numara ile gösterilmiştir?
13.
Soru 13 )Tek basamakta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerin hangisi ikinci dereceden tepkime değildir?
14.
Soru 14 )Kimyasal tepkimelerin hızı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Derişim cinsinden yazılan denge sabiti (KC) ve kısmi basınç cinsinden yazılan denge sabiti (KP) arasında; KP = KC(RT)Δn bağıntısı bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi için KP = KC’dir?
16.
Soru 16 )Sabit sıcaklık ve kapalı bir kapta gerçekleşen aşağıdaki tepkime dengededir.
2N2(g)+O2(g) ↔ 2N2O(g)
Denge anında N2, O2 ve N2O’nun derişimleri sırasıyla 4, 2 ve 4 M olduğuna göre; denge sabiti KC’nin sayısal değeri hangisidir?
17.
Soru 17 )
Tepkimesi sabit hacimli kapalı bir kapta dengede iken sabit sıcaklıkta aşağıdaki maddelerden hangisinin eklenmesi dengenin 2 yönünde ilerlemesini sağlar?
18.
Soru 18 )Aşağıda verilen konjuge asit-baz çiftlerinden hangisi yanlıştır?
19.
Soru 19 )25°C'taki sulu çözeltinin pH değeri 3 ise pOH değeri kaçtır?
20.
Soru 20 )PbI2(k) ↔ Pb2+(suda)+2I- (suda)
Yukarıdaki çözünme-çökelme dengesi verilen tepkime için denge sabiti ifadesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Tembel Öğrenci sitesi olarak bu sınavda Açık Lise Seçmeli Kimya 2 testine ait 2018 yılı 3. dönem sınav soruları yer alıyor. Tembel Öğrenci bir çok öğrencinin başarılı olmasına öncülük etmiştir. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin devamlı takip ettikleri sayfaların en üst sıralarında yer alan TembelOgrenci.Org Seçmeli Kimya 2 test çöz şeklinde sayfalar ile çıkmış sınav sorularını size ulaştırmaktadır. Burada AOL Seçmeli Kimya 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Kimya 2 çıkmış sorulardan 9 tanesini doğru yaparak başarılı olabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor gibi duyumlara inanmayınız. Açık Lise sınavlarında Seçmeli Kimya 2 dersinde 20 sorudan 9 tane doğru yapıp geri kalan 11 soruyu yanlış yapsanız dahi Seçmeli Kimya 2 dersinden başarılı olursunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020