2017 Yılı 3. Dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Aralık 27, 2017
1.
İnsan Haklarının evrensel düzeyde korunması amacıyla oluşturulan Cemiyet-i Akvam resmî olarak hangi yıl kurulmuştur?
2.
I. Soru
II. Genel görüşme
III. Meclis araştırması
Yukarıdakilerden hangileri yasamanın idare üzerindeki denetim yollarındandır?
3.
Aşağıdakilerden hangisi ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından değildir?
4.
• 1863’te İsviçre’de kurulmuştur.
• Savaşların sebep olduğu insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya çalışır.
Yukarıda özellikleri verilen sivil toplum kuruluşu hangisidir?
5.
Türkiye Avrupa Konseyi’ne hangi tarihte katılmıştır?
6.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre oluşturulan denetim organlarından değildir?
7.
I. Avrupa Birliği
II. Avrupa Konseyi
III. Birleşmiş Milletler
Yukarıdakilerden hangileri bütün dünya ülkelerinin katılımına açık, evrensel koruma organlarındandır?
8.
Bu sözleşme, Güney Afrika’da yıllarca uygulanan sistemli ırkçılığı önleme ve cezalandırma amacı taşır.
Yukarıda verilen bilgi hangi kuruluşa aittir?
9.
Hem bir uluslararası organizasyona dahil olan hem de bu organizasyon tarafından hazırlanan bir antlaşmaya taraf olan devletler için uygulanır.
Verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
10.
I. Liderler yetiştirmek
II. Seçimler için aday göstermek
III. Siyasal katılımı sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerin işlevlerindendir?
11.
Türkiye’de demokratikleşme açısından önemli bir yere sahip olan bu Anayasa’da temel hak ve özgürlükler çağdaş demokrasilere uygun bir biçimde düzenlenmiş ve özgürlüklerin kısıtlanması güçleştirilmiştir.
Yukarıda verilen bilgi hangi Anayasa’ya aittir?
12.
Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketlerini başlatan ve devlet yönetimine “meşveret” usulünü getiren padişah hangisidir?
13.
I. Cehaletin önlenmesi
II. Az gelişmişlikle mücadele
III. Irk ayırımının teşvik edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri arasında yer almaz?
14.
Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 26 Haziran 1945’te kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Aşağıdakilerden hangisi eski Atina’da uygulanan demokrasiye göre yönetimde söz sahibi olabilir?
16.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin özelliklerinden değildir?
17.
Çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve bunun da ötesine geçmek için yapılan çalışmalar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
18.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
19.
İnkılapçılık ilkesinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
20.
“Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor; velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.”
Yukarıdaki ifade Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Açık Lise 2018 Yılı 1. Dönem
6 7 Nisan 2019