2017 Yılı 3. Dönem Biyoloji 2 Test Çöz

Salih ŞENCAN
Kasım 12, 2017
1.
I. Canlıların benzer özellik gösterenlerini gruplamak, elde edilenbilgiyi o grubun tamamı için ge çerli saymak zaman kaybını en aza indirir.
II. Sınıflandırma yöntemi ile türlere verilen Latince adlar tüm dünyada ortak olacağından bilim adamları arasında iletişim birliği sağlamaktadır.
III. Bir canlı çeşidi üzerinde yapılan araştırma ve buluşlar diğer bilim adamları tarafından öğrenilerek aynı konuda tekrar çalışılmasına gerek kalmamaktadır.
Yukarıda verilenlerden hangileri canlıların sınıflandırılmasının faydaları olarak ifade edilebilir?
2.
Doğal sınıflandırmada canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi kullanılmaz?
3.
Bilimsel adlandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
4.
Aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde çeşitliliğin en az olması beklenir?
5.
I. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondri bulunur.
II. Pilus adı verilen uzantılar bakterilerin çeşitli yüzeylere ve birbirlerine tutunmalarında görev alırlar.
III. Plazmitler bulundukları bakterilere antibiyotiklere veya kimyasal maddelere karşı direnç kazandırırlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bakterilere aittir?
6.
I. Metanojenik Arkeler (Metanojenler) zorunlu anaerobik organizmalardır.
II. Aşırı termofiller genellikle 60-80 °C sıcaklığa sahip ortamlarda yaşayabilirler.
III. Soğuk seven (Psikrofilik Arke) suyun donma noktasına yakın sıcaklık aralıklarında yaşamaya uyum sağlamışlardır.
Arkebakterilerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
7.
Aşağıdaki alemlerden hangisindeki tüm canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir?
8.
Birbirine benzer cinslerin bir araya gelerek oluşturdukları sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
9.
Aşağıda verilenlerden hangisi protista aleminde yer alan bir grup değildir?
10.
Aşağıdakilerden hangisi mantarlara ait bir özelliktir?
11.
I. İletim demetleri vardır.
II. Gerçek kök, gövde ve yaprakları yoktur.
III. Üremelerinde, eşeyli ve eşeysiz üreme aşamaları bir döngü halinde birbirini takip eder.
Verilenlerden hangileri damarlı tohumsuz bitkilerin özelliklerindendir?
12.
Halkalı solucanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
13.
Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde kalp dört odacıklı olup, vücut ısıları sabittir?
14.
Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubu içerisinde yer almaz?
15.
I. Ağır metaller
II. Hayvansal organik atıklar
III. Tarımda kullanılan kimyasal maddeler
Verilenlerden hangileri toprak kirliliğine neden olur?
16.
Aşağıdakilerden hangisi virüslerin neden olduğu hastalıklardan biri değildir?
17.
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği kaynaklarından biri değildir?
18.
I. Gereksiz yere korna çalmamak
II. Evlerimizdeki bakım ve onarım işlerini uygun saatlerde yaptırmak
III. Düğün ve sünnet merasimlerini çevrede bulunabilecek yaşlı, hasta bireyleri rahatsız etmemek için kapalı veya ses yalıtımlı mekanlarda yapmak
Verilenlerden hangileri ses kirliliğini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
19.
Erozyon, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.
Buna göre;
I. Su
II. Buzul
III. Rüzgâr
etkenlerinden hangileri erozyona neden olur?
20.
Aşağıdakilerden hangisi doğal bir kaynak örneği değildir?

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019